Opinia dotycząca limitów pola elektromagnetycznego zakresu radiofalowego ustanowionych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku - pobierz

 

Rezolucja Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych 

Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych 

im. Marii Skłodowskiej-Curie

w sprawie podwyższenia dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku - pobierz

 

Opinia Komisji dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  w związku z zaproszeniem do konsultacji (pismo DP-WŁ.0220.106.2019.MN z dnia 11.12.2019) - pobierz