Program XXVII Szkoły Jesiennej PTBR

 

Bezpieczeństwo radiacyjne - promieniowanie jonizujące i niejonizujące

 

Zakopane 15-20.10.2023 r.

 

Pobierz pełny PROGRAM XXVII Szkoły Jesiennej PTBR

 

Zakres tematyczny:

➢ PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE
  •     • Przypomnienie podstawowych wiadomości o promieniowaniu jonizującym, jego źródłach i rodzajach
  •       oraz oddziaływaniu z materią
  •     • Metody detekcji promieniowania, sieć wczesnego wykrywania, dozymetria, ocena narażenia
  •     • Zagrożenia – w tym awarie, sytuacja w elektrowniach na Ukrainie, broń jądrowa
  •     • Biologiczne oddziaływanie promieniowania, ochrona radiologiczna,
  •     • Narażenie na działanie promieniowania, dozymetria ex-post, skażenia, dekontaminacja
  •     • Skutki medyczne i psychospołeczne awarii, zdarzeń i ataków radiacyjnych, postępowanie z ofiarami zdarzeń
  •     • Zadania straży pożarnej, Sanepidu i innych służb w przypadku zdarzenia radiacyjnego
  •     • Ochrona obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa radiacyjnego
  •     • Polskie elektrownie atomowe – kwestie bezpieczeństwa
    • Bezpieczne składowanie odpadów promieniotwórczych
 
➢ PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE
    • Zagrożenia związane ze stosowaniem PEM w medycynie
    • Zagrożenia związane z sieciami przesyłowymi 50 Hz
    • Ekspozycja na PEM w sieciach 5G a możliwość jej szkodliwych skutków
    • PEM impulsowe i możliwość ich szkodliwego działania
    • Fale milimetrowe i ich zastosowanie jako broń
 
➢ KOMUNIKATY UCZESTNIKÓW KONFERENCJI Z WYNIKÓW BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
    W ZAKRESIE TEMATYKI SZKOŁY