Regulamin medalu nagrodowego Marii Skłodowskiej-Curie

1. Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie ustanawia medal-nagrodę Marii Skłodowskiej-Curie (MSC).

2. Medal-nagroda może być nadany za wybitne osiągnięcia naukowe w badaniach radiacyjnych zarówno naukowcom z Polski jak i z zagranicy. Na awersie medalu wybita jest podobizna Marii Skłodowskiej-Curie, rok jej urodzin i śmierci oraz sentencja, „SINT SUA PRAEMIA LAUDI”.

Na rewersie - napis „Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych” i w każdym poszczególnym przypadku imię i nazwisko osoby, której medal nadano oraz kolejny numer medalu-nagrody. Wraz z medalem wydaje się dyplom stanowiący dokument jego przyznania.

3. Kandydatury do medalu-nagrody zgłaszają do Zarządu Głównego (ZG) w określonym przez ZG trybie, członkowie ZG oraz przewodniczący Oddziałów Regionalnych.

4. Zgłoszone do odznaczenia kandydatury są rozpatrywane w Komisji Nagród. Przewodniczący Komisji przedstawia zgłoszone kandydatury oraz wniosek Komisji na zebraniu Zarządu Głównego. Członkowie ZG oraz przewodniczący Oddziałów regionalnych muszą zostać powiadomieni o wniosku Komisji Nagród co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. Kandydatura do medalu-nagrody MSC musi uzyskać większość 2/3 obecnych w głosowaniu tajnym przy quorum wynoszącym 50% członków Zarządu Głównego. W głosowaniu biorą udział tylko członkowie ZG.

5. Medal nagrodowy Marii Skłodowskiej-Curie wręczany jest na Walnych Zjazdach członków Towarzystwa.