Pobierz PRORGAM XXVI Szkoły Jesiennej PTBR - wersja 1

 

 

Opinia dotycząca limitów pola elektromagnetycznego zakresu radiofalowego ustanowionych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku - pobierz

 

Rezolucja Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych 

Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych 

im. Marii Skłodowskiej-Curie

w sprawie podwyższenia dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku - pobierz

 

Opinia Komisji dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  w związku z zaproszeniem do konsultacji (pismo DP-WŁ.0220.106.2019.MN z dnia 11.12.2019) - pobierz

XVIII Walne Zebranie Członków PTBR

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie informuje, że 18 września 2019 r. (środa) o godz. 16:00 w pierwszym terminie i o godz. 16:15 w drugim terminie w Auli B1 w Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15G,
odbędzie się XVIII Walne Zebranie Członków PTBR.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVIII Walnego Zebrania Członków PTBR

2. Wybór przewodniczącego Zebrania i ustalenie porządku obrad

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5. Przyjęcie Protokołu XVII Walnego Zebrania Członków PTBR

6.Przedstawienie:

    a) Sprawozdań Zarządu Głównego – merytorycznego i finansowego

    b) Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej

7. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTBR XVII Kadencji

8. Wyłonienie kandydatów do funkcji Prezesa ZG PTBR

    Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

9. Wyłonienie kandydatów do Zarządu Głównego PTBR

    Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

10. Wyłonienie kandydatów do

     - Głównej Komisji Rewizyjnej

     - Sądu Koleżeńskiego

     Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

11. Sprawy różne i wolne wnioski

12. Głosowanie zgłoszonych uchwał i wniosków. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

13. Zamknięcie XVIII Walnego Zebrania.

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa

 

XXVI Szkoła Jesienna PTBR

Aktualny stan prawny ochrony przed promieniowaniem jonizującym

i polami elektromagnetycznymi 0-300 GHz w Polsce

 

Zakopane, 16-20 listopada 2020 roku

 

     Pobierz Komunikat nr 1

 

     Pobierz Formularz rejestracyjny z klauzulą RODO

 

     Pobierz Formularz zgłoszenia streszczenia

 

 

 

 

KOMITET HONOROWY

 

 

Prezydent Miasta Kielce

Bogusław Wenta

 

 

 

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

prof. dr hab. Jacek Semaniak