Opinia dotycząca limitów pola elektromagnetycznego zakresu radiofalowego ustanowionych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku - pobierz

 

Rezolucja Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych 

Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych 

im. Marii Skłodowskiej-Curie

w sprawie podwyższenia dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku - pobierz

 

Opinia Komisji dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  w związku z zaproszeniem do konsultacji (pismo DP-WŁ.0220.106.2019.MN z dnia 11.12.2019) - pobierz

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa

 

XXVI Szkoła Jesienna PTBR

Aktualny stan prawny ochrony przed promieniowaniem jonizującym

i polami elektromagnetycznymi 0-300 GHz w Polsce

 

Zakopane, 16-20 listopada 2020 roku

 

     Pobierz Komunikat nr 1

 

wkrótce dalsze informacje

 

KOMITET HONOROWY

 

 

Prezydent Miasta Kielce

Bogusław Wenta

 

 

 

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

XVIII Walne Zebranie Członków PTBR

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie informuje, że 18 września 2019 r. (środa) o godz. 16:00 w pierwszym terminie i o godz. 16:15 w drugim terminie w Auli B1 w Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15G,
odbędzie się XVIII Walne Zebranie Członków PTBR.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVIII Walnego Zebrania Członków PTBR

2. Wybór przewodniczącego Zebrania i ustalenie porządku obrad

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5. Przyjęcie Protokołu XVII Walnego Zebrania Członków PTBR

6.Przedstawienie:

    a) Sprawozdań Zarządu Głównego – merytorycznego i finansowego

    b) Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej

7. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTBR XVII Kadencji

8. Wyłonienie kandydatów do funkcji Prezesa ZG PTBR

    Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

9. Wyłonienie kandydatów do Zarządu Głównego PTBR

    Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

10. Wyłonienie kandydatów do

     - Głównej Komisji Rewizyjnej

     - Sądu Koleżeńskiego

     Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

11. Sprawy różne i wolne wnioski

12. Głosowanie zgłoszonych uchwał i wniosków. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

13. Zamknięcie XVIII Walnego Zebrania.

 

KOMITET NAUKOWY

 

Przewodniczący - prof. dr hab. Marcin Kruszewski

 

Członkowie Komitetu Naukowego

 

dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. UPH

 

 prof. dr hab. Krzysztof Bobrowski

 

prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

 

prof. dr hab. n. med. Marek Janiak

 

dr Paweł Krajewski

 

prof. dr hab. Paweł Olko

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

 

dr hab. n. med. Dorota Słonina, prof. CO

 

dr hab. inż. Piotr Ulański, prof. PŁ

 

prof. dr hab. Andrzej Wójcik

 

prof. dr hab. Marek Zmyślony