XVIII Walne Zebranie Członków PTBR

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie informuje, że 18 września 2019 r. (środa) o godz. 16:00 w pierwszym terminie i o godz. 16:15 w drugim terminie w Auli B1 w Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15G,
odbędzie się XVIII Walne Zebranie Członków PTBR.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVIII Walnego Zebrania Członków PTBR

2. Wybór przewodniczącego Zebrania i ustalenie porządku obrad

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5. Przyjęcie Protokołu XVII Walnego Zebrania Członków PTBR

6.Przedstawienie:

    a) Sprawozdań Zarządu Głównego – merytorycznego i finansowego

    b) Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej

7. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTBR XVII Kadencji

8. Wyłonienie kandydatów do funkcji Prezesa ZG PTBR

    Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

9. Wyłonienie kandydatów do Zarządu Głównego PTBR

    Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

10. Wyłonienie kandydatów do

     - Głównej Komisji Rewizyjnej

     - Sądu Koleżeńskiego

     Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

11. Sprawy różne i wolne wnioski

12. Głosowanie zgłoszonych uchwał i wniosków. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

13. Zamknięcie XVIII Walnego Zebrania.

 

KOMITET HONOROWY

 

 

Prezydent Miasta Kielce

Bogusław Wenta

 

 

 

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Przewodnicząca -  prof. dr hab. Anna Lankoff

 

V-ce Przewodniczący – mgr Krzysztof Lis

 

Sekretarz – dr Aneta Węgierek-Ciuk

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

 

dr Magdalena Kowalska

 

mgr Magdalena Lipka

 

dr hab. Halina Lisowska

 

dr Ewa M. Nowosielska

 

mgr Daniel Sobota

 

KOMITET NAUKOWY

 

Przewodniczący - prof. dr hab. Marcin Kruszewski

 

Członkowie Komitetu Naukowego

 

dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. UPH

 

 prof. dr hab. Krzysztof Bobrowski

 

prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

 

prof. dr hab. n. med. Marek Janiak

 

dr Paweł Krajewski

 

prof. dr hab. Paweł Olko

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

 

dr hab. n. med. Dorota Słonina, prof. CO

 

dr hab. inż. Piotr Ulański, prof. PŁ

 

prof. dr hab. Andrzej Wójcik

 

prof. dr hab. Marek Zmyślony

 

 

Ramowy Program XVIII Zjazdu PTBR

 

pobierz plik