XVIII Walne Zebranie Członków PTBR

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie informuje, że 18 września 2019 r. (środa) o godz. 16:00 w pierwszym terminie i o godz. 16:15 w drugim terminie w Auli B1 w Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15G,
odbędzie się XVIII Walne Zebranie Członków PTBR.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVIII Walnego Zebrania Członków PTBR

2. Wybór przewodniczącego Zebrania i ustalenie porządku obrad

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5. Przyjęcie Protokołu XVII Walnego Zebrania Członków PTBR

6.Przedstawienie:

    a) Sprawozdań Zarządu Głównego – merytorycznego i finansowego

    b) Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej

7. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTBR XVII Kadencji

8. Wyłonienie kandydatów do funkcji Prezesa ZG PTBR

    Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

9. Wyłonienie kandydatów do Zarządu Głównego PTBR

    Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

10. Wyłonienie kandydatów do

     - Głównej Komisji Rewizyjnej

     - Sądu Koleżeńskiego

     Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

11. Sprawy różne i wolne wnioski

12. Głosowanie zgłoszonych uchwał i wniosków. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

13. Zamknięcie XVIII Walnego Zebrania.