KOMISJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ RADIACYJNYCH ds. PROBLEMÓW   BIOELEKTROMAGNETYCZNYCH

 

GRUPA INICJATYWNA

 • ·       dr Halina Aniołczyk (Instytut Medycyny Pracy)
 • ·        mgr inż. Jarosław Kieliszek (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii)
 • ·        prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk (Instytut Elektrotechniki)
 • ·        dr hab. inż. Roman Kubacki (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii)
 • ·        mgr inż. Stefan Różycki (Instytut Energetyki)
 • ·        prof. dr hab. med. Stanisław Szmigielski (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii)
 • ·        dr inż. Marek Szuba (Politechnika Wrocławska)
 • ·        prof. dr hab. inż. Hubert Trzaska (Politechnika Wrocławska)
 • ·        dr Marek Zmyślony (Instytut Medycyny Pracy) - przewodniczący

 

REGULAMIN

Komisja Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych ds. Problemów Bioelektromagnetycznych (nazywana dalej Komisją) została powołana w celu inicjowania i popierania działań mających na celu ochronę środowiska i osób przed oddziaływaniem  pola elektromagnetycznego (PEM).

Siedzibą Komisji jest Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, ul. Św. Teresy 8.

Zadania Komisji:

 1. opracowanie propozycji zasad ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem PEM, adekwatnych do współczesnej oceny i zarządzania ryzykiem;
 2. opracowywanie obiektywnych i opartych na podstawach naukowych opinii na temat oddziaływania PEM o częstotliwości 0-300 GHz na ludzi i środowisko w świetle aktualnego stanu wiedzy;
 3. przygotowanie propozycji poziomów dopuszczalnej ekspozycji środowiskowej i zawodowej;
 4. inicjowanie i popieranie badań naukowych z zakresu bioelektromagnetyzmu prowadzonych w Polsce;
 5. współpraca z podobnymi komisjami i organizacjami na świecie, a zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, m.in. w celu przyszłej harmonizacji zasad ochrony przed oddziaływaniem PEM;
 6. popularyzacja zagadnień dotyczących biologicznego działania  i ryzyka związanego z PEM.

Członkostwo:

W skład Komisji wchodzą:

 1. osoby tworzące grupę inicjatywną tej Komisji, po indywidualnym wyrażeniu zgody przez każdą z nich;
 2. członkowie PTBR będący specjalistami w dziedzinie bioelektromagnetyzmu, którzy legitymują się publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych lub technicznych i uzyskali rekomendację dwóch członków Komisji (deklaracja członkowska). O przyjęciu kandydata do Komisji decyduje głosowanie jej członków (co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Komisji). 

Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego na okres 4 lat. Funkcję przewodniczącego można pełnić co najwyżej dwie kadencje.

 

Deklaracja członkowska - pobierz pilk w formacie WORD)

 

Deklarację należy przesłać na adres:

prof. Marek Zmyślony
Komisja PTBR ds. Problemów Bioelektromagnetycznych
Instytut Medycyny Pracy,
ul. Św. Teresy 8
skr. poczt. 199
90-950 Łódź

 

 

REZOLUCJA KOMISJI ds. Problemów Bioelektromagnetycznych w sprawie DOPUSZCZALNYCH NARAŻEŃ LUDNOŚCI  NA POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

Rezolucja Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych w sprawie ODDZIAŁYWANIA NA ZDROWIE SYSTEMÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ