XVII Walne Zebranie Członków PTBR

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie informuje, że 28 września 2016 r. (środa) o godz. 16:30 w pierwszym terminie i o godz. 16:45 w drugim terminie w Auli nr 3 na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. 3-go Maja 54, odbędzie się XVII Walne Zebranie Członków PTBR.

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie XVII Walnego Zebrania Członków PTBR

2.    Wybór przewodniczącego Zebrania i ustalenie porządku obrad

3.    Wybór Komisji Skrutacyjnej

4.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5.    Przyjęcie Protokołu XVI Walnego Zebrania Członków PTBR

6.    Przedstawienie:

a)    Sprawozdań Zarządu Głównego – merytorycznego i finansowego

b)    Sprawozdania z realizacji uchwał XVI Walnego Zebrania Członków

c)    Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej

7.    Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTBR XVI Kadencji

8.    Wyłonienie kandydatów do funkcji Prezesa ZG PTBR

Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

9.    Wyłonienie kandydatów do Zarządu Głównego PTBR

Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

10.Wyłonienie kandydatów do

-          Głównej Komisji Rewizyjnej

-          Sądu Koleżeńskiego

Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

11.Sprawy różne i wolne wnioski

12.Głosowanie zgłoszonych uchwał i wniosków. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

13.Zamknięcie XVII Walnego Zebrania.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków PTBR do uczestnictwa w Walnym Zebraniu!