XVII Walne Zebranie Członków PTBR

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie informuje, że 28 września 2016 r. (środa) o godz. 16:30 w pierwszym terminie i o godz. 16:45 w drugim terminie w Auli nr 3 na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. 3-go Maja 54, odbędzie się XVII Walne Zebranie Członków PTBR.

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie XVII Walnego Zebrania Członków PTBR

2.    Wybór przewodniczącego Zebrania i ustalenie porządku obrad

3.    Wybór Komisji Skrutacyjnej

4.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5.    Przyjęcie Protokołu XVI Walnego Zebrania Członków PTBR

6.    Przedstawienie:

a)    Sprawozdań Zarządu Głównego – merytorycznego i finansowego

b)    Sprawozdania z realizacji uchwał XVI Walnego Zebrania Członków

c)    Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej

7.    Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTBR XVI Kadencji

8.    Wyłonienie kandydatów do funkcji Prezesa ZG PTBR

Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

9.    Wyłonienie kandydatów do Zarządu Głównego PTBR

Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

10.Wyłonienie kandydatów do

-          Głównej Komisji Rewizyjnej

-          Sądu Koleżeńskiego

Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

11.Sprawy różne i wolne wnioski

12.Głosowanie zgłoszonych uchwał i wniosków. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

13.Zamknięcie XVII Walnego Zebrania.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków PTBR do uczestnictwa w Walnym Zebraniu!

 

Przyznano dodatkowe stypendia na XVII Zjazd PTBR

 

Zarząd Główny PTBR im. Marii Skłodowskiej-Curie po zapoznaniu się z opinią Komisji Nagród postanowił przyznać dodatkowe stypendia pokrywające koszty udziału w XVII Zjeździe PTBR (Siedlce, 27-30 września 2016 r.) dla członków PTBR, którzy nie ukończyli 35 roku życia następującym osobom:

1.      mgr inż. Andrzejowi Gąsiorowskiemu, MITR Łódź

2.      mgr inż. Annie Janeckiej-Widła, Zakład Radiobiologii Klinicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

3.      mgr inż. Annie Konarskiej, MITR Łódź

Przyznano stypendia na ERR 2016

 

Zarząd Główny PTBR im. Marii Skłodowskiej-Curie po zaznajomieniu się z opinią Komisji nagród postanowił przyznać stypendia pokrywające koszty opłaty rejestracyjnej w 42th Annual Meeting of the European Radiation Research Society (Amsterdam, 4-8 września 2016r.) następującym osobom:

  1. mgr inż. Annie Janeckiej z Zakładu Radiobiologii Klinicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
  2. mgr inż. Aleksandra Kowalczyk z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
  3. dr Anecie Węgierek-Ciuk z Zakładu Radiobiologii i Immunologii Instytut Biologii UJK w Kielcach

Przyznanie Medali im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Zarząd Główny PTBR przyznał medale im. Marii Skłodowskiej-Curie następującym osobom:

1. Prof. George V. Buxton

2. Prof. Ian Carmichael

3. Prof. Chantal Houee-Levin

4. Prof. Anna Gasińska

Przyznano stypendia na XVII Zjazd PTBR

 

Zarząd Główny PTBR im. Marii Skłodowskiej-Curie po zaznajomieniu się z opinią Komisji nagród postanowił przyznać stypendia pokrywające koszty udziału w XVII Zjeździe PTBR (Siedlce, 27-30 września 2016 r.) dla członków PTBR, którzy nie ukończyli 35 roku życia, następującym osobom:

  1. Aneta Gajowik - Zakład Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii NIZP-PZH,
  2. Aleksandra Kowalczyk - Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
  3. Magdalena Kowalska - Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach
  4. Karolina Radomska – MITR Łódź
  5. Kamila Rawojć - UJ Kraków