Zmarł prof. Józef Mayer

 

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 19 listopada 2016 r. zmarł

Prof. dr hab. Józef Mayer

Członek honorowy i wieloletni członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, laureat Medalu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Prezes naszego Towarzystwa w latach 1989-1995.

Profesor Mayer był wybitnym naukowcem i dydaktykiem, specjalistą w dziedzinie chemii radiacyjnej, autorem ponad 100 publikacji. Był wieloletnim dyrektorem Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej (1994-2007) i dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej (1990-1993). W latach 1996-2002 był Rektorem Politechniki Łódzkiej.

Pogrzeb odbędzie się 25 listopada (piątek) o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 39/43.

 

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Zarząd Główny i członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

Wyróżnione prezentacje posterowe - XVII Zjazd PTBR

 

XVII Zjazd PTBR, Siedlce (27-30.10.2016) – wyróżnione prezentacje posterowe

 

Laureatami konkursu na najlepsze prace przedstawione w sesji plakatowej XVII Zjazdu PTBR zostali
(w kolejności alfabetycznej):

- Agnieszka Adamczyk, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

- Małgorzata Adamowicz, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, Łódź

- Paweł Mamrot, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, Łódź

- Łukasz Kaźmierczak, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka

 

Szczegóły tutaj

XVII Walne Zebranie Członków PTBR

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie informuje, że 28 września 2016 r. (środa) o godz. 16:30 w pierwszym terminie i o godz. 16:45 w drugim terminie w Auli nr 3 na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. 3-go Maja 54, odbędzie się XVII Walne Zebranie Członków PTBR.

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie XVII Walnego Zebrania Członków PTBR

2.    Wybór przewodniczącego Zebrania i ustalenie porządku obrad

3.    Wybór Komisji Skrutacyjnej

4.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5.    Przyjęcie Protokołu XVI Walnego Zebrania Członków PTBR

6.    Przedstawienie:

a)    Sprawozdań Zarządu Głównego – merytorycznego i finansowego

b)    Sprawozdania z realizacji uchwał XVI Walnego Zebrania Członków

c)    Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej

7.    Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTBR XVI Kadencji

8.    Wyłonienie kandydatów do funkcji Prezesa ZG PTBR

Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

9.    Wyłonienie kandydatów do Zarządu Głównego PTBR

Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

10.Wyłonienie kandydatów do

-          Głównej Komisji Rewizyjnej

-          Sądu Koleżeńskiego

Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

11.Sprawy różne i wolne wnioski

12.Głosowanie zgłoszonych uchwał i wniosków. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

13.Zamknięcie XVII Walnego Zebrania.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków PTBR do uczestnictwa w Walnym Zebraniu!

 

Konferencja CESORO-3, Ustroń 6-8 października 2016

Oddział Śląski PTBR współorganizuje 3. Konferencję pt. Central European Symposium on Radiation Oncology (CESORO-2) - Technological and Biological Sunrise for Radiation Oncology, która odbędzie się w dniach 6-8 października 2016 w Ustroniu.

Szczegóły - kliknij tutaj

Przyznano dodatkowe stypendia na XVII Zjazd PTBR

 

Zarząd Główny PTBR im. Marii Skłodowskiej-Curie po zapoznaniu się z opinią Komisji Nagród postanowił przyznać dodatkowe stypendia pokrywające koszty udziału w XVII Zjeździe PTBR (Siedlce, 27-30 września 2016 r.) dla członków PTBR, którzy nie ukończyli 35 roku życia następującym osobom:

1.      mgr inż. Andrzejowi Gąsiorowskiemu, MITR Łódź

2.      mgr inż. Annie Janeckiej-Widła, Zakład Radiobiologii Klinicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

3.      mgr inż. Annie Konarskiej, MITR Łódź