XVIII Walne Zebranie Członków

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie informuje,
że 18 września 2019 r. (środa) o godz. 16:00 w pierwszym terminie i o godz. 16:15 w drugim terminie
w Auli B1 w Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15G,
odbędzie się XVIII Walne Zebranie Członków PTBR.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVIII Walnego Zebrania Członków PTBR

2. Wybór przewodniczącego Zebrania i ustalenie porządku obrad

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5. Przyjęcie Protokołu XVII Walnego Zebrania Członków PTBR

6.Przedstawienie:

    a) Sprawozdań Zarządu Głównego – merytorycznego i finansowego

    b) Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej

7. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTBR XVII Kadencji

8. Wyłonienie kandydatów do funkcji Prezesa ZG PTBR

    Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

9. Wyłonienie kandydatów do Zarządu Głównego PTBR

    Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

10. Wyłonienie kandydatów do

     - Głównej Komisji Rewizyjnej

     - Sądu Koleżeńskiego

     Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

11. Sprawy różne i wolne wnioski

12. Głosowanie zgłoszonych uchwał i wniosków. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

13. Zamknięcie XVIII Walnego Zebrania.

 

Protokół z XVII Walnego Zebrania Członków PTBR

Stypendia na XVIII Zjazd PTBR - wyniki

 

Zarząd Główny PTBR im. Marii Skłodowskiej-Curie po zaznajomieniu się

z opinią Komisji Nagród postanowił przyznać stypendia pokrywające

koszty udziału w XVIII Zjeździe PTBR (Kielce, 16-19 września 2019) 

dla członków PTBR, którzy nie ukończyli 35 roku życia

następującym osobom:

 

1. mgr inż. Łukasz Kaźmierczak MITR, PŁ, Łódź;

2. mgr Magdalena Lipka, Studia doktoranckie, Biologia, II rok, Zakład Radiobiologii i Immunologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

3. mgr Karolina Radomska, Studium doktoranckie Wydziału Chemicznego PŁ, Łódź;

4. mgr inż. Malwina Wasilewska, Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa.             

Stypendia na ICRR 2019

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, na posiedzeniu

w dniu 12 grudnia 2018 r., postanowił przyznać

 

trzy stypendia w wysokości 360 £

dla młodych naukowców (przed ukończeniem 35 roku życia)

na całkowite bądź częściowe pokrycie opłaty rejestracyjnej

w Międzynarodowym Kongresie Badań Radiacyjnych

(ICRR 2019, Manchester, 25–29 sierpnia 2019).

 

Wniosek należy przesłać drogą e-mailową na adres przewodniczącego

Komisji Nagród PTBR prof. Marka Zmyślonego – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

do dnia 15 lutego 2019 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

- streszczenie pracy,

- naukowe CV składającego wniosek,

- opinię opiekuna naukowego (studenci) lub kierownika zespołu/dyrektora instytutu (pracownicy).  

Stypendia na XVIII Zjazd PTBR

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. M.Skłodowskiej-Curie ogłasza konkurs na 8 stypendiów pokrywających koszty udziału 

w XVIII Zjeździe PTBR (Kielce, 16-19 września 2019 r.) dla członków Towarzystwa, którzy nie ukończyli 35. roku życia i mają opłacone składki członkowskie.

Stypendium pokrywa koszty opłaty rejestracyjnej i zakwaterowania w domu studenckim.

 

Wniosek o stypendium powinien zawierać:

1. Pismo przewodnie z poparciem opiekuna naukowego/przełożonego kandydata.

2. CV kandydata z listą jego dorobku publikacyjnego.

3. Streszczenie wystąpienia kandydata na Zjeździe.

 

Przedłużenie terminu składania wniosków o stypendium do dnia 15 czerwca 2019 r.

Prosimy o przesyłanie wniosków na adres mailowy przewodniczącego Komisji Nagród ZG PTBR

prof. dr hab. Marka Zmyślonego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nagrody naukowe PTBR 2019

 

W związku z planowanym w dniach 16-19 września 2019 roku (Kielce) XVIII Zjazdem Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie,

 

Zarząd Główny PTBR ogłasza konkurs o nagrody naukowe


dla członków Towarzystwa.

 

Przedmiotem nagrody mogą być:

- oryginalne prace naukowe z zakresu badań radiacyjnych, pojedyncze lub stanowiące cykl nie więcej niż trzech spójnych tematycznie prac,

- prace upowszechniające i uogólniające wiedzę w zakresie badań radiacyjnych (artykuły przeglądowe, podręczniki, monografie),

opublikowane w języku polskim lub w jednym z języków kongresowych w wydawnictwach indeksowanych od 1. stycznia 2016 roku. Warunkiem zgłoszenia pracy do nagrody jest przynależność do PTBR co najmniej jednego ze współautorów przez co najmniej jeden rok przed terminem ogłoszenia konkursu.

 

Nagrody przyznawane będą w następujących dziedzinach:

- chemia radiacyjna i fotochemia

- radiobiologia

- radioterapia

- higiena radiacyjna (ochrona radiologiczna, promieniowanie jonizujące w środowisku naturalnym, itp.)

- bioelektromagnetyzm i ochrona przed promieniowaniem niejonizującym.

 

Za oryginalne prace naukowe przyznaje się nie więcej niż po dwie nagrody w każdej dziedzinie,I i II stopnia lub równocenne.

Za podręczniki, monografie i artykuły przeglądowe przyznaje się nie więcej niż dwie nagrody (niezależnie od dziedziny), I i II stopnia lub równocenne.

Komisja Nagród może wnioskować do Zarządu Głównego o przyznanie dodatkowo jednego wyróżnienia z każdej dziedziny (niezależnie od rodzaju pracy).

 

Wnioski o nagrodę należy zgłaszać przewodniczącemu

Komisji Nagród ZG PTBR,


prof. Markowi Zmyślonemu, na adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Do wniosku należy dołączyć kopię opublikowanej pracy (lub cyklu prac), listę wszystkich autorów, ich stopnie naukowe, adresy instytucji, w których są zatrudnieni oraz informacje o członkostwie PTBR. Należy również określić, do której dziedziny autorzy kwalifikują swoją pracę i zaproponować dwóch lub trzech naukowców polskich jako potencjalnych recenzentów.

Prace niedostępne w formie elektronicznej należy przesłać w trzech egzemplarzach na adres: Prof. dr hab. Marek Zmyślony, Instytut Medycyny Pracy, ul. Św. Teresy 8, 90-950 Łódź.

 

Termin dostarczania wniosków upływa 15 marca 2019 roku.